DOE MEE aan het onderzoek!

Panteia Onderzoek

Het Ministerie VWS wil de ZZP’er houden…
Nu de zorgkantoren geen contract willen sluiten met de ZZP’er is er ‘kortsluiting’ ontstaan tussen de politiek en de markt. Onze contacten in deze materie zijn uitgebreid en frequent, maar leiden nog niet tot echte oplossingen. Een van de ‘randvoorwaarden’ die bij het ministerie van belang zijn is een onafhankelijk visie naar kwaliteit, kwantiteit, en de complexiteit van de instroom van ZZP-ers in de markt. VWS wil dit onderzoek mede gebruiken als onderbouwing van haar beleid.

Belangrijk: DOE MEE!
Het onderzoek is van GROOT BELANG om alle beslissers in de taskforce te overtuigen van onze belangen. Het onderzoek is vandaag online geplaatst door Panteia. (nb: de gegevens worden annonioem verwerkt) Deelnemen kan tot 21 augustus – dus reageer snel!
VOLG DEZE LINK: Onderzoek Panteia

Decentralisaties
Decentralisatie is op dit moment het centrale onderwerp van aandacht, zowel binnen gemeenten, provincies en het Rijk als in artikelen, congressen en workshops. Het kabinet Rutte-Asscher:

  • Hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz per 2015 over naar de Wmo. Vanaf 2014 vervalt bovendien de aanspraak op dagbesteding en wijzigt de aanspraak op persoonlijke verzorging.
  • Legt de uitvoering van de Participatiewet vanaf 2015 (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw) bij gemeenten. (Hoewel het Sociaal Akkoord van 11 april ook een rol voorziet voor werkgevers, werknemers en regionale structuren).
  • en maakt gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

Deze transities brengen fundamentele veranderingen met zich mee in het gemeentelijke takenpakket, de te bedienen doelgroepen en de financiering van het aanbod. Bij het inrichten van de uitvoering van de nieuwe taken zullen gemeenten niet alleen moeten zoeken naar een effectieve maar ook een efficiënte wijze voor het inzetten van hun middelen. Immers, ook gemeenten hebben te maken met (soms zeer forse) financiële taakstellingen.

Efficiënte inzet van middelen vraagt vooral om goed inzicht in de problematiek en heldere politieke keuzes. Panteia biedt daarbij ondersteuning. Op grond van gedegen kwalitatief en kwantitatief onderzoek bieden zij gemeenten antwoord op vragen als:

  • Welk type(n) en aantallen (nieuwe) cliënten komen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen en welke hulpvragen hebben zij?
  • Welke ondersteuning is al beschikbaar, geïnitieerd en gefinancierd door de gemeente of door andere partijen? Is er een ondersteuningsbehoefte waaraan nog niet wordt voldaan en wat is hiervoor de meest eenvoudige, adequate oplossing?
  • Welke mogelijkheden voor het efficiënter inrichten van het aanbod zijn er? En welke kansen zijn er voor gemeenten om op termijn kosten in de hand te houden door te investeren in preventie?
  • Hoe ervaren partijen in het veld de regierol van de gemeente en hoe kan de gemeente deze regierol versterken?
  • Welke mogelijkheden zijn er om de eigen regie van burgers te versterken en hoe actief is de gemeente op dit vlak? Wat is de tevredenheid van burgers over het aanbod?

Panteia voert al jarenlang onderzoek uit op alle relevante beleidsterreinen, zoals de Wmo, de AWBZ, de jeugdzorg, de Wwb en de Wajong. Ook doen zij onderzoek naar de pilot loondispensatie. Naast deze inhoudelijke expertise hebben zij goede contacten met betrokken partijen, zoals zorgaanbieders en zorgkantoren.