Persoonsgebonden budget Wlz

Persoonsgebonden budget Wlz
Informatiebulletin | oktober 2015

In dit informatiebulletin informeert het zorgkantoor u over de
volgende onderwerpen:
1. Tarieven pgb-Wlz 2016
2. Nieuwe zorgovereenkomsten
3. Wijzigingen in bestaande zorgovereenkomsten
4. Logeeropvang: uitbreiding naar 156 etmalen per jaar
5. Extramuraal indicatiebesluit en huishoudelijke verzorging
6. Vergoedingenlijst
7. Budgetgarantie

1 Tarieven pgb-Wlz 2016
De tarieven voor het pgb-Wlz worden in 2016 met 0,42% verhoogd. Uw pgb-Wlz is in 2016 dus 0,42% hoger dan in 2015.

2 Nieuwe zorgovereenkomsten
Maakt u nieuwe afspraken over de werkzaamheden met uw zorgverlener voor 2016? Stuur dan uw nieuwe zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving naar uw zorgkantoor. Doe dat vóór 15 november. Dan kunnen het zorgkantoor en de SVB dit op tijd verwerken voor de eerste betaling van januari aan uw zorgverlener. Het invullen, beoordelen en verwerken van uw zorgovereenkomst gaat sneller als u de modelovereenkomsten van de SVB gebruikt. U vindt deze modelovereenkomsten op de website van de SVB.

3 Wijzigingen in bestaande zorgovereenkomsten
Gaat uw zorgverlener meer of minder uren voor u werken? Of is er sprake van een ander loon of tarief voor uw zorgverlener? Vult u dan het formulier ‘Wijziging zorgovereenkomst met uw zorgverlener’ of ‘Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling’ in. U vindt de formulieren op de website van uw zorgkantoor of van de SVB. Download het formulier, vul het in en stuur het vóór 1 december naar de SVB. Wijzigingsformulieren die u na 1 december opstuurt kunnen waarschijnlijk niet meer worden verwerkt voor de eerste betaling in januari 2016. Let op: voor wijzigingen in de afspraken over de werkzaamheden gebruikt u niet het wijzigingsformulier, maar maakt u een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving.

4 Logeeropvang: uitbreiding naar 156 etmalen per jaar
Op dit moment mag u met uw pgb-Wlz maximaal 104 etmalen per jaar logeeropvang inkopen. In 2016 wordt dat maximum verhoogd naar 156 etmalen per jaar. U kunt daardoor in 2016 gemiddeld 3 nachten per week logeeropvang inkopen in plaats van 2 nachten per week. U mag uw nachten ook opsparen voor een langere logeerperiode.

5 Extramuraal indicatiebesluit en huishoudelijke verzorging
Beantwoord de volgende vragen en lees dan verder:
• Krijgt u, op grond van overgangsrecht, in 2016 nog een
pgb-Wlz op basis van een extramuraal indicatiebesluit1?
• Was het pgb voor huishoudelijke hulp dat u in 2014 van de gemeente kreeg, op jaarbasis, hoger dan € 4.857? Als u beide vragen met ‘ja’ beantwoordt dan kunt u de  toekenningsbeschikking die u in 2014 van de gemeente heeft ontvangen opsturen naar uw zorgkantoor. Het zorgkantoor zal uw pgb-Wlz voor 2016 ophogen met het budget dat u in 2014 van uw gemeente kreeg, verminderd met de € 3.371 die al in uw toekenningsbeschikking 2016 wordt opgenomen.

6 Vergoedingenlijst
Op de ‘vergoedingenlijst’ van het zorgkantoor staat waar u uw pgb-Wlz aan kunt uitgeven. De zorgkantoren hebben deze lijst onlangs aangepast. U vindt de vergoedingenlijst op de website van uw zorgkantoor.

7 Budgetgarantie
Uw pgb-Wlz is nu misschien opgehoogd met een bedrag voor ‘budgetgarantie’. U kunt dat zien in uw toekenningsbeschikking. Deze budgetgarantie vervalt in 2016. Uw budgetgarantie vervalt, net als in 2015, niet als:
• uw pgb bij een eerste toekenning op basis van een ZZP-indicatie is opgehoogd met budgetgarantie;
• u op 31 december 2012 in een wooninitiatief woonde en daar ook bent blijven wonen.

Bron: Zorginstituut Nederland