kascommissie

WIE BETAALT DE ZORG

Het Centraal Administratiekantoor (CAK)
Het CAK heeft een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiële regelingen en het informeren van burgers. Eén van de taken is het vaststellen en innen van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doen ze ook voor de ouderbijdrage Jeugdwet. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de financiering van Wlz-instellingen en ronden zij de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 af. Dit doen zij tot 1 januari 2016. Ook is het CAK verantwoordelijk voor het legaliseren Schengenverklaringen.  Deze wettelijke taken voert het CAK uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De Zorgverzekeraar
Valt uw zorg onder de zorgverzekeringswet dan zal ook de zorg betaald worden door uw zorgverzekeraar. U dient hierbij wel rekening te houden met uw jaarlijkse eigen risico. Niet voor alle zorg dient uw eigen risico te betalen. De wijkverpleegkundige bijvoorbeeld is hiervan vrijgesteld. Daarnaast dient u ook rekening te houden dat u, voor sommige zaken als medicatie, een eigen bijdrage dient te betalen.

U zelf
U kunt particulier een deel of alle zorg zelf inkopen en bij de zorg die u ontvangt dient u bepaalde gevallen een eigen bijdrage te betalen. Valt uw zorg onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dan dient u een eigen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. Voor meer info en het berekenen van uw eigen bijdrage kunt u kijken op de website van het CAK

Voor een uitgebreide schematische weergave over hoe de ‘Geldstromen in de curatieve zorg‘  precies georganiseerd zijn, volg de link

TZM